עמוד הבית » תקנון קייטנות קיץ 2021

תקנון קייטנות קיץ 2021

תקנון רישום והשתתפות בקייטנות ובמחנות אימונים קיץ 2021

א.     הרישום לקייטנה

 1. הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 2. הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית, תשלום מלא, טופס רישום והסכמה לאמור בתקנון זה. חובה ליידע בכל שינוי במצב הרפואי עליו הוצהר.
 3. על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של הנרשם.
 4. הנהלת הקייטנה רשאית לבטל חוג או פתיחת הקייטנה בכלל במידה ולא היו מספיק נרשמים או מסיבות אחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על כך תימסר לנרשם עד 7 ימי עבודה לפני פתיחת כל מחזור קייטנה והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל ביטול כאמור.
 5. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי.

ב.      אמצעי תשלום

 1. התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה הינו לכל תקופת הפעילות בכל מחזור קייטנה. כל בקשה לרישום לתקופה קצרה יותר, תבחן ותאושר על פי שקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקייטנה באופן פרטני על ידי מוקד הרישום, אך בכל מקרה לא ניתן להירשם לתקופה הפחותה מ-5 ימים.
 2. בכדי להבטיח מקום ילדכם בקייטנה יש להסדיר את מלוא התשלום במועד ההרשמה לקייטנה.
 3. ניתן לבצע את התשלום מראש בכרטיס אשראי עד ארבעה תשלומים.
 4. הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם שלא יתמיד בתשלומים וזאת לאחר התראה בת 3 ימים.

ג.      ביטולים והיעדרויות

 1. ביטול הרשמה לקייטנה יעשה בכתב בלבד למשרד הרישום בדוא"ל: kaytana3@tausc.co.il. יש לוודא את קבלת ההודעה טלפונית בטלפון 074-7100107. למען הסר ספק, הודעת ביטול שלא תעשה בכתב לא תכנס לתוקף.
 2. דמי ביטול

נרשם שיבטל את הרשמתו יחויב בדמי ביטול כמפורט להלן, שיחושבו לפי מועד בקשת הביטול:

(א)       בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה לא יאוחר מ-2 ימי עבודה לפני פתיחת מחזור הקייטנה:  דמי ביטול בסך   5% מעלות הקייטנה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.

(ב) לאחר שחלפו 14 יום ממועד ההרשמה ו/או לחילופין, החל מ-2 ימי עבודה לפני פתיחת מחזר הקייטנה ועד 2 ימים לאחר תחילת הקייטנה: דמי ביטול בסך 500 ש"ח זאת בנוסף לחלק היחסי בגין השתתפותו בקייטנה.    מועד ביטול זה תקף גם להרשמה לתקופות קצרות מתוך מחזור הקייטנה.

(ג)       החל מ-2 ימים לאחר תחילת הקייטנה ובמהלך הקייטנה: הנהלת הקייטנה מאפשרת לבטל את ההרשמה גם במהלך תקופת הקייטנה. במקרה כזה יחויב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של                    ב50% מעלות התקופה שלא נוצלה על ידו זאת בנוסף לחלק היחסי בו יחוייב בכל מקרה בגין השתתפותו בקייטנה עד כניסת הביטול לתוקף.

 1. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
 2. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים.
 3. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול הסעות בכל שלב.
 4. היעדרות בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור רפואי על 5 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 3 ימים ממועד סיום הקייטנה.

ד.      כוח עליון ומגיפת הקורונה

*** פעילות הקייטנות כפופה להוראות כל דין לרבות, תקנות לשעת חירום והנחיות משרד הבריאות

 1. במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את פעילות הקייטנות בנסיבות שאינן תלויות בהנהלת הקייטנה כגון: התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון הספורט אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני הפעילות הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן: "כח עליון"), יהיה זכאי הנרשם להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בגין השתתפותו בקייטנה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה.
 2. במקרה בו ניתן יהיה לבצע את פעילות הקייטנות אך בצורה מוגבלת עקב הנחיות משתנות ( כגון אי פתיחת מתקן כזה או אחר, חבישת ציוד מגן, הגבלת מספר משתתפים בקבוצה וכיוצ"ב) בנסיבות של כח עליון כפי שהוגדרו בסעיף 16 לעיל, תפעל הנהלת הקייטנות בהתאם למגבלות האפשריות ולהנחיות הגורמים הממשלתיים המוסמכים, והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות. במקרה זה דמי הביטול יהיו בהתאם לסעיף ג לעיל.
 3. במקרה בו חלילה, עקב הדבקות של נרשם או של איש צוות בקורונה ובכפוף להנחיות גורם מוסמך בעניין, קבוצה מסויימת מתוך הנרשמים לא תוכל לקיים את הפעילות, הנרשמים מתוך הקבוצה שלגביה ינתנו ההוראות בלבד תהיה זכאית להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בגין ההשתתפות בקייטנה.

ה.      התנהלות בקייטנה

 1. משתתפי ואורחי הקייטנה מתחייבים להישמע להוראות המדריכים, הצוות המקצועי וצוות מרכז הספורט ולהוראות השילוט במקום בכל עת.
 2. כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.
 3. יש להצטייד בכל יום בכובע, תיק, בקבוק שתיה, קרם הגנה.
 4. חל איסור על הצוות לספק תרופות לילדים. במקרה בו יש צורך בתרופות על בסיס קבוע. יש ליידע את הצוות מראש ולתזמן את מתן התרופות למועדים שלפני או אחרי הפעילות בקייטנה.
 5. באחריות ההורים ליידע ולתדרך את צוות הקייטנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף ו/או אלרגי ו/או כל אמצעי אחר הדרוש להתנהלותו בקייטנה.
 6. להנהלת הקייטנה שמורה הזכות והסמכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על הפסקת פעילות משתתף בקייטנה אשר סיכן את שלומו ובטחונו או סיכן שלומם או בטחונם של משתתפים אחרים או הצוות או הפר את הוראות התקנון, או התנהג בהתנהגות שאינה הולמת או פגע בהנאתו של משתתף אחר בקייטנה. החלטה זו תימסר להורי הנרשם ויבוצע זיכוי כספי יחסי לתקופת ההשתתפות בקייטנה.
 7. חניית רכבים אפשרית בחניון המאושר לכך בלבד ובהצגת אישור חניה תקף. אין בסעיף זה להוות התחייבות מצד הנהלת הקייטנה לספק מקומות חנייה, והחנייה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 8. חל איסור על שהייה בשטח מרכז הספורט ושימוש במתקני מרכז הספורט לאחר שעות הפעילות של הקייטנה.
 9. החלפת חוגים ומסגרות נתונה לשיקול דעת הנהלת הקייטנה ובכפוף למקום פנוי. מעבר חוג כרוך בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג והוא יכנס לתוקף לאחר הסדרת התשלום בלבד.
 10. הנהלת הקייטנה ממליצה שלא להגיע לקייטנה עם דברים יקרי ערך, בכל מקרה, הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים לרבות לטלפונים ניידים.
 11. על הנרשמים ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות הרפואי בקייטנה בכל בעיה רפואית המתעוררת במהלך תקופת הקייטנה באם לא יעשו כן להם תהיה האחריות הבלעדית על התוצאות.
 12. לאור משבר הקורונה, חלה על הנרשם/ת החובה לשמור על הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת.
 13. לאור משבר הקורונה ובכדי לקיים פעילות הקייטנות באופן בטוח ובריא, נדרשת הערכות לפי הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת. הנרשמים, ההורים והצוות מחוייבים לפעול על פי הנחיות אלה. רשימת ההנחיות המלאה, תמסר בסמוך למועד פתיחת הקייטנות .

ו.            הסעות

 1. הנהלת הקייטנה עובדת בשיתוף פעולה עם חברת הסעות מורשית, אשר בידיה כל האישורים והביטוחים הנדרשים להסיע ילדים.
 2. ההסעות אוספות/ מפזרות מאזורים מרכזיים, והאחריות הבלעדית של ההורה על הגעת הילד לנקודת האיסוף בזמן והחזרה מנקודת הפיזור שנקבעה מראש. להנהלת הקייטנה אין אחריות על הילד לפני הגעתו להסעה ועם ירידתו מההסעה בנקודת הפיזור.
 3. קיום קו הסעה מותנה במינימום ילדים וכרוך בתוספת תשלום וברישום מראש.
 4. יתכנו שינויים במסלולי ההסעות בהתאם לצורך ולשיקול דעת ההנהלה.
 5. אם לא יפתח קו הסעה (למעט במחזור ג' לקייטנות הקיץ/ במחנות אימונים), תהיה לנרשם הזכות לבטל את רישומו ולבטל את מלוא כספו בחזרה למעט במקרים בו הודע לנרשם בעת הרישום כי לא יפתח קו הסעה והוא בחר להירשם למרות ההודעה.
 6. למען הסר ספק, במקרה של ביטול ההרשמה על ידי הנרשם לא יתקבל החזר כספי כלשהו מלא או חלקי בגין ביטול ההסעות ו/או אי השתתפות בהסעות.
 7. לא ניתן לשנות תחנות איסוף/ פיזור במהלך הקייטנה.
 8. חל איסור על אכילה בהסעות.
 9. ילד/ה אשר ת/יתפרע ת/יתחצף לנהג/ לצוות ולא ת/יציית להוראות לא ת/יורשה לעלות על ההסעה.
 10. הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר לילד/ה לעלות על ההסעה בגלל בעיית התנהגות החוזרת על עצמה.

** בכל מקום בו נרשם קייטנה, הכוונה היא גם למחנות אימונים לפי העניין, למעט במקרים בהם נקבע אחרת במפורש.

 

בחתימתי הריני מאשר כי קראתי את תקנון הקייטנה ומחנות האימונים, הנני מסכים לתנאיו לרבות תנאי הביטול ומתחייב לפעול על פיו.

 

 • שם ההורה__________________

   

  שם הילד____________________

   

  ת"ז הילד/ה______________________

   

  חוג בקייטנה_____________ (רשימה כמו בטופס הצהרת בריאות)