עמוד הבית » תקנון קייטנות קיץ 2018

תקנון קייטנות קיץ 2018

תקנון רישום והשתתפות בקייטנות הקיץ 2018

א.    הרישום לקייטנה

 1. הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 2. הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית.
 3. על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של הנרשם.
 4. הנהלת הקייטנה רשאית לבטל חוג במידה ולא היו מספיק נרשמים או מסיבות אחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על כך תימסר לנרשם עד שבוע לפני פתיחת כל מחזור קייטנה.

ב.    אמצעי תשלום

 1. התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה הינו לכל תקופת הפעילות בכל מחזור קייטנה. בנוסף, ניתן להירשם לתקופות בנות שבוע ו/או שבועיים מתוך מחזור קייטנה. אין אפשרות להירשם לימי פעילות בודדים.
 2. יש להסדיר את מלוא התשלום במועד ההרשמה לקייטנה.
 3. ניתן לבצע את התשלום במזומן מראש לכל תקופת הקייטנה או בכרטיס אשראי עד ארבעה תשלומים.
 4. הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם שלא יתמיד בתשלומים וזאת לאחר התראה בת 3 ימים.

ג.     ביטולים והיעדרויות

 1. ביטול הרשמה לקייטנה יעשה בכתב בלבד למשרד הרישום בפקס 074-7100244. יש לוודא את קבלת ההודעה טלפונית בטלפון 074-7-100-221.
 2. דמי ביטול
  נרשם שיבטל את הרשמתו יחויב בדמי ביטול כמפורט להלן, שיחושבו לפי מועד בקשת הביטול:
  (א) בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה ועד 14 ימי עבודה לפני פתיחת מחזור הקייטנה:  דמי ביטול בסך 5% מעלות הקייטנה או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם.
  (ב) החל מ-14 ימי עבודה ועד 3 ימי עבודה לפני פתיחת מחזור הקייטנה: דמי ביטול בסך 350 ש"ח. מועד ביטול זה תקף גם להרשמה לתקופות קצרות מתוך מחזור קייטנה.
  (ג) החל מ-3 ימי עבודה לפני תחילת הקייטנה ובמהלך הקייטנה: הנהלת הקייטנה מאפשרת לבטל את ההרשמה גם במהלך תקופת הקייטנה. במקרה כזה יחויב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של עלות שבוע קלנדרי מפעילות הקייטנה. הביטול יכנס לתוקף בתחילת השבוע שלאחר השבוע בו נמסרה הודעת הביטול.
 1. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
 2. לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים או ביטול הסעות במהלך הקייטנה.
 3. היעדרות בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור רפואי על 7 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 10 ימים ממועד סיום הקייטנה.

ד.    התנהלות בקייטנה

 1. משתתפי ואורחי הקייטנה מתחייבים להישמע להוראות המדריכים, הצוות המקצועי וצוות מרכז הספורט ולהוראות השילוט במקום בכל עת.
 2. הנהלת הקייטנה רשאית להורות על הפסקת פעילות משתתף בקייטנה בשל התנהגות שאינה הולמת או מסוכנת. החלטה זו תימסר להורי הנרשם ויבוצע זיכוי כספי יחסי לתקופת ההשתתפות בקייטנה.
 3. חניית רכבים אפשרית בחניון המאושר לכך בלבד ובהצגת אישור חניה תקף.
 4. חל איסור על שהייה בשטח מרכז הספורט ושימוש במתקני מרכז הספורט לאחר שעות הפעילות של הקייטנה.
 5. החלפת חוגים ומסגרות נתונה לשיקול דעת הנהלת הקייטנה ובכפוף למקום פנוי. מעבר חוג כרוך בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג והוא יכנס לתוקף לאחר הסדרת התשלום בלבד.
 6. הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.
 7. על הנרשמים ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות הרפואי בקייטנה בכל בעיה רפואית המתעוררת במהלך תקופת הקייטנה.